Administrator danych

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych(RODO), uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prywatny Gabinet Urologiczny w Zamościu przy ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 1/1 (zwany dalej Gabinetem), którego właścicielem jest Krzysztof Gąsiorek.

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod numerem telefonu: +48600033096 lub adresem email: krzysztofgasiorek1@wp.pl.

W Gabinecie, w dniu wejścia przepisów RODO, nie został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO). Za wszelkie sprawy związane z ochroną danych osobowych odpowiada więc Administrator. W razie powołania IODO, niniejszy punkt zostanie zaktualizowany i zostanie Pani/Pan o tym poinformowana/poinformowany tym samym kanałem informacyjnym, którym dotarła do Pani/Pana niniejsza Klauzula Informacyjna,

Podstawy prawne (przesłanka legalizacyjna.)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług medycznych, nie na podstawie indywidualnej zgody na przetwarzanie danych, lecz na podstawie następujących przepisów prawnych:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO,
2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948, 2260, z 2017 r. poz. 2110, 2217.
3. Ustawa z dnia 06 kwietnia 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, 1524),
4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze świadczeń publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, 2110, 2217, 2361, 2434),
5. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2017 tj. poz.1845),
6. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1000)
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2069)

Przetwarzanie danych

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159), Pani/Pana dane osobowe dane będą przetwarzane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Zastosowanie mają tu również opisane w tym akcie prawnym wyjątki dotyczące niektórych dokumentów,

Z powodu obowiązków nałożonych na Administratora powołanymi wcześniej przepisami, nieskuteczne będzie Pani/Pana prawo do wniesienia całkowitego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym") lub prawo do ich przenoszenia. Dane te muszą być przetwarzane i archiwizowane w Gabinecie. W związku też z powyższym, bez dobrowolnego podania przez Panią/Pana danych osobowych, nie będzie możliwe udzielanie świadczeń medycznych w Prywatnym Gabinecie Urologicznym, gdyż powodowałoby to naruszenie powołanych przepisów.

Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych (profilowaniem danych).

Udostępnianie danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
1. Podmioty lecznicze, do których będzie Pani/Pan kierowana/y (skierowania, konsultacje, opinie),
2. Laboratoria i pracownie diagnostyczne (skierowania),
3. Apteki (recepty),
4. Narodowy Fundusz Zdrowia (rozliczenia kontraktów i korespondencja służbowa),
5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (zwolnienia z pracy i korespondencja służbowa),
6. Inne instytucje i urzędy upoważnione z mocy prawa do otrzymywania zaświadczeń i opinii zawierających dane osobowe (prokuratury, Policja, sądy, instytucje ubezpieczeniowe i inne),
7. Osoby fizyczne upoważnione przez Panią/Pana do otrzymywania informacji o stanie zdrowia. Upoważnienie takie musi mieć formę pisemną lub rozmowa musi się odbywać w Pani/Pana obecności.

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych żadnym podmiotom zewnętrznym, w tym również odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

Wgląd do danych

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania.

Ma Pani/Pan prawo do uzyskania kopii swojej dokumentacji medycznej w razie podjęcia przez Panią/Pana decyzji o przeniesieniu swojego leczenia do innego podmiotu leczniczego,

Osoby fizyczne upoważnione przez Panią/Pana do otrzymywania informacji o stanie zdrowia. Upoważnienie takie musi mieć formę pisemną lub rozmowa musi się odbywać w Pani/Pana obecności.

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych żadnym podmiotom zewnętrznym, w tym również odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

Skargi i odwołania

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez Administratora, jeśli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia +48606950000, fax. +48225310301.